Обращения граждан


Мариуполь: Стратегия развития - 2021

Видеогалерея

Афиша выходного дня

Центр предоставления административных услуг

Общественный совет

Калькулятор субсидий

Контакт-центр г.Мариуполь

Фотогалерея

Державна підтримка енергозбереження
Государственный реестр избирателей
Телефон доверия

Юридичний департамент

 

 

Адрес, телефон

 

Директор департаменту 

ПАСЬКО

Максим Іванович

 

пр.Миру, 70 (каб.32), м.Маріуполь,

індекс 87500, тел. 54-17-59,

Тимчасова дислокація:

вул. Митрополитська, 39, каб. №6 (приймальня)

контактний телефон департаменту:

(096)-07-15-220

 e-mail:yur.dep@mariupolrada

Заступник директора департаменту

Штенда Світлана Олександрівна

0960715220

svetlana.shtenda@mariupolrada.gov.ua

График приема граждан:

1, 3 понедельник месяца с 10-00 до 14-00 (перерыв с 12-00 до 13-00);

2, 4, 5 понедельник месяца с 14-00 до 17-00.

 

Мета відділу

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Маріупольської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.


Основними завданнями департаменту є:

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Маріупольської міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.

У межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.

Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчих органів Маріупольської міської ради.

Перевірка на відповідність законодавству проектів рішень міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування.

 Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що приймаються міською радою, її виконавчим комітетом, видаються міським головою, шляхом їх погодження, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Організація та ведення претензійної і позовної роботи в інтересах міської ради, її виконавчих органів, міського голови, організацій, підприємств, установ комунальної форми власності.

 Представлення за дорученням міського голови та інших виконавчих органів інтересів міської ради та виконавчого комітету міської ради у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Маріупольській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.

Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.

Сприяння своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, окремими ухвалам суду, відповідними документами органів прокуратури, інших правоохоронних і контролюючих органів.

Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування. Надання усних та письмових консультацій з правових питань.

Координація роботи, методична допомога та проведення за відповідним дорученням міського голови перевірок діяльності юристів та юридичних служб усіх виконавчих органів міської ради.

 Ведення договірної роботи шляхом перевірки відповідності законодавству проектів договорів, що укладаються Маріупольською міською радою та її виконавчим комітетом.

Підготовка та укладання договорів за напрямками, визначеними міським головою.

 Організація доступу до реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 Здійснення функцій щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Здійснення функцій щодо державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців.

Організація правової роботи адміністративної комісії виконавчого комітету Маріупольської міської ради, а також представлення її інтересів в судах.


Нормативно-правовая основа деятельности юридического департамента 

Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины, Кабинета Министров Украины, решениями городского совета, решениями исполнительного комитета, распоряжениями городского головы, настоящим Положением о Юридическом департаменте, другими нормами действующего законодательства Украины. В вопросах организации и методики ведения правовой работы департамент учитывает рекомендации Министерства юстиции Украины.

 

Основные направления работы юридического департамента

В соответствии с Положением о юридическом департаменте к функциям департамента относятся следующие полномочия:

- Обеспечение правильного применения законодательства органами местного самоуправления г. Мариуполя; вместе с соответствующими исполнительными органами (структурными подразделениями) совета, обобщение практики применения законодательства, подготовка предложений по его совершенствованию.

- Проведение правовой экспертизы проектов решений городского совета, договоров, распоряжений городского головы, решений исполнительного комитета, оказание методической помощи по правовым вопросам департаменту финансов, департаменту экономики, главному управлению градостроительства и архитектуры, управлению здравоохранения, управлению по вопросам гражданской безопасности и защиты населения, департаменту административных услуг и обращений граждан, отделам, входящих в состав аппарата исполнительного комитета, других нормативно-правовых и нормативных актов, представляемых на подпись руководству, путем их согласования при наличии виз руководителей исполнительных органов (структурных подразделений исполнительных органов) совета или лиц, их замещающих, являющихся непосредственными исполнителями этих актов.

- Подготовка проектов нормативных актов, международных договоров, договоров о паевом участии в развитии инфраструктуры г. Мариуполя, рассмотрение проектов нормативно-правовых и нормативных актов, которые поступили для согласования, по вопросам, относящимся к компетенции органа местного самоуправления, подготовка письменных заключений или замечаний к ним, рассмотрение письменных заявлений граждан о признании объектов недвижимого имущества бесхозными и признании наследства выморочным.

- Содействие вместе с соответствующими исполнительными органами совета коммунальным предприятиям в правовом обеспечении установления и стабилизации хозяйственных связей; участие в применении мер правового воздействия в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, обеспечении защиты имущественных прав.

- Содействие правильному применению законодательства о труде, предотвращению бесхозяйственности, непроизводительных расходов, участие в проведении анализа причин их возникновения и подготовке документов о возмещении убытков.

- Анализ поступивших от правоохранительных и контролирующих органов, результатов претензионной и исковой работы, данных статистической отчетности, характеризующие состояние законности в деятельности органов местного самоуправления г. Мариуполя; разработка предложений по устранению недостатков в правовом обеспечении деятельности коммунальных предприятий, представление их на рассмотрение городскому голове.

- Участие в рассмотрении материалов по результатам проверок, ревизий, инвентаризаций, предоставление правовых заключений по фактам выявленных правонарушений.

- Представление в установленном законодательством порядке интересов городского головы, исполнительного комитета, городского совета, департамента финансов, департамента экономики, главного управления градостроительства и архитектуры, управления здравоохранения, управления по вопросам гражданской безопасности и защиты населения, департамента административных услуг и обращений граждан, инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, отделов, входящих в состав аппарата исполнительного комитета в судах и других органах при рассмотрении правовых вопросов и споров.

- Методическое руководство правовой работой в районных администрациях, коммунальных предприятиях, учреждениях, организациях, внесение на рассмотрение городского головы, исполнительного комитета предложений по ее совершенствованию, принятие мер к внедрению лучших форм и методов деятельности департамента; определение вместе с соответствующими исполнительными органами перспективной потребности коммунальных предприятий в юридических кадрах для обеспечения их постоянным правовым обслуживанием, организация повышения квалификации работников юридической службы коммунальных предприятий и обмена опытом их работы.

- Участие в организации и проведении семинаров, других занятий по правовым вопросам с работниками органов местного самоуправления г. Мариуполя и повышение правовых знаний руководителей и специалистов коммунальных предприятий.

- Обеспечение предоставления доступа к реестру прав на недвижимое имущество и их обременений, в порядке, установленном законодательством.

- Проведение и участие в проведении в установленном порядке служебного расследования (проверки) в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций местного самоуправления в Мариупольском городском совете.

Выполнение программы правового образования населения г. Мариуполя Донецкой области на 2011-2015 года  

Решением Мариупольского городского совета от 25.02.2011 № 6/5-328 утверждена Программа правового образования населения г. Мариуполя Донецкой области на 2011-2015 года, которая предусматривает дальнейшее создание необходимых условий для приобретения широкими слоями населения правовых знаний и умений в их применении, обеспечения доступа граждан к источникам правовой информации, а также определяет основные направления правовой образовательной деятельности и первоочередные мероприятия по их реализации.

За девять месяцев 2015 года членами Мариупольского городского межведомственного координационно-методического совета по правовому образованию населения проведено 17 выступлений в средствах массовой информации.

Інформація про структуру юридичного департаменту 

 

Відділ

П.І.Б. керівника

Телефон, e-mail

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Буданова

Наталя Євгенівна

53-48-83;

52-67-73;

52-66-31

natalya.khalpakhchi@mariupolrada.gov.ua

Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Васильєв

Володимир Олександрович

52-80-26; 0974676457

vladimir.vasilyev@mariupolrada.gov.ua

Відділ захисту майнових прав

Карацюба

Валерій Леонідович

0960715220;

valeriy.karatsyuba@mariupolrada.gov.ua

Відділ з роботи з адміністративними правопорушеннями

Танчак

Юлія Андріївна

0960715220;

yuliya.tanchak@mariupolrada.gov.ua

Загально-правовий відділ

Штенда

СвітланаОлександрівна

0960715220;

svetlana.shtenda@mariupolrada.gov.ua

Відділ бухгалтерського обліку

Андрюшина

Ольга Іванівна

0960715220;

olga.andryushina@mariupolrada


Наказ №23з/27-П від 10.03.2017 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм 2017р"

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету 2017р


Пам’ятка щодо заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру .

Бланк Декларації про майно,доходи, витрати і зобов’язанняфінансового характеру

Інформація про роботу юридичного департаменту міської ради за І квартал 2017 року

Відповідно до Положення про юридичний департамент міської ради та посадовими інструкціями, працівниками департаменту виконується різнобічна правова робота, спрямована на правильне застосування, дотримання та попередження невиконання вимог діючого законодавства міською радою та її виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами ради. 

Юридичним департаментом постійно здійснюється перевірка правильності та відповідності законодавству проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, а також розпоряджень міського голови.

За І квартал 2017 року юридичним департаментом міської ради перевірено на відповідність законодавству 636 проектів розпорядчих документів, з них: рішень виконкому – 118, рішень міської ради – 445, розпоряджень міського голови –  73.

Проводився правовий аналіз вже прийнятих актів міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови для внесення змін або відміни у відповідності з діючим законодавством.

В І кварталі 2017року по мірі необхідності здійснювалась претензійно-позовна робота. За даний період було подано 19 позовних заяв.

З метою представництва інтересів Маріупольської міської ради, виконавчого комітету міської ради спеціалістами юридичного департаменту було прийнято участь у більше ніж 400 засіданнях в судах різних юрисдикцій.

За І квартал 2017 року юридичним департаментом розглянуто 174 звернення громадян, розглянуті та підготовлені відповіді на 412 листів вхідної кореспонденції, підготовлено відповіді на 12 запитів на доступ до публічної інформації.

Адміністративною комісією виконкому Маріупольської міської ради розглянуто та винесено постанов по 376 правопорушенням,  застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу по 253 правопорушенням (загальна сума штрафів – 173737 грн.), за матеріалами адміністративної комісії виконкому міської ради до бюджету міста Маріуполя надійшло адміністративних штрафів на суму 90435,33 грн.

За період з 01.01.2017 по 31.03.2017 включно державними реєстраторами відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було проведено  понад 3840  реєстраційних дій в програмі АРМ-Державного реєстратора, у тому числі:

 

  • - державна реєстрація юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи- 115, в тому числі – 28 ОСББ.
  • - державна реєстрація припинення юридичної особи-15
  • - державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу-366
  • - реєстрація фізичної особи-підприємця-1010
  • - державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця-1464
  • - державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця-787
  • - надання витягів з ЄДР-650

За вищенаведений період до місцевого бюджету , за результатами надання адміністративних послуг, було зараховано адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у розмірі-145600,00 грн.,за отримання витягів -52000.

Протягом першого кварталу 2017 року відділом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно було зареєстровано 2675 заяв про державну реєстрацію права власності та інших речових прав; надано 320 консультацій громадянам; перераховано адміністративного збору до місцевого бюджету 181610 грн.

 

Окрім цього, постійно надавалась консультаційна правова допомога мешканцям міста, також кожної п´ятниці спеціалістами юридичного департаменту надаються консультації в Центрі надання адміністративних послуг.


Информация о роботе юридического департамента городского совета за І квартал 2016 года

В соответствии с Положением о юридическом департаменте городского совета и должностными инструкциями, сотрудниками департамента выполняется разносторонняя правовая работа, направленная на правильное применение, соблюдение и предотвращение невыполнения требований действующего законодательства городским советом и его исполнительным комитетом, другими исполнительными органами совета.

Юридическим департаментом городского совета постоянно осуществляется проверка правильности и соответствия законодательству проектов решений городского совета, его исполнительного комитета, а также распоряжений городского головы.

За І квартал 2016 года юридическим департаментом городского совета проверено на соответствие законодательству 459 проектов распорядительных документов, из них: решений исполкома - 85, решений совета -173, распоряжений городского головы – 201.

Проводился правовой анализ уже принятых актов городского совета и исполнительного комитета, распоряжений городского головы для внесения изменений или отмены в соответствии с законодательством.

В І квартале 2016 года по мере необходимости осуществлялась претензионно-исковая работа. За данный период подано 16 исковых заявлений, направлено 43 претензии.

С целью представительства интересов Мариупольского городского совета, исполнительного комитета городского совета специалистами юридического департамента было принято участие в более чем 500 заседаниях в судах разных юрисдикций.

За І квартал 2016 года юридическим департаментом рассмотрено 172 обращения граждан, рассмотрены и подготовлены ответы на  770 писем входящей корреспонденции, рассмотрено 127 контрольных документа, подготовлены ответы на 61 запрос на доступ к публичной информации.

Административной комиссией исполкома Мариупольского городского совета рассмотрено и вынесено постановлений по 345 правонарушениям,  применено административное взыскание в виде штрафа по 217 правонарушениям (общая сумма штрафов – 160752 грн.), оплачено штрафов на сумму 48549 грн.

С целью выполнения законодательства относительно децентрализации полномочий по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений, в составе юридического департамента городского совета были созданы и начали работу отдел государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, отдел  государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

С целью оказания всесторонней помощи лицам, транспортные средства и недвижимое имущество, не относящееся к жилому фонду, которых пострадало во время террористического акта 24.01.2015  и других событий, в г.Мариуполе в 2015 году были подготовлены и направлены письма народным депутатам Украины с просьбой вынести на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины относительно определения порядка возмещения вреда, причиненного вследствие осуществления террористического акта.

Информация о работе юридического департамента городского совета за 2015 год

В соответствии с Положением о юридическом департаменте городского совета и должностными инструкциями, сотрудниками департамента выполняется разносторонняя правовая работа, направленная на правильное применение, соблюдение и предотвращение невыполнения требований действующего законодательства городским советом и его исполнительным комитетом, другими исполнительными органами совета.

Юридическим департаментом городского совета постоянно осуществляется проверка правильности и соответствия законодательству проектов решений, выносимых на заседания совета и исполнительного комитета, а также распоряжений городского головы.

Исполнительным органам городского совета направлено 85 замечаний к проектам распорядительных документов, с целью дальнейшего их принятия в строгом соответствии с действующим законодательством.

За 2015 год юридическим департаментом городского совета проверено на соответствие законодательству 1793 проектов распорядительных документов, из них: решений исполкома - 266, решений совета -732, распоряжений городского головы – 795.

Проводился правовой анализ уже принятых актов городского совета и исполнительного комитета, распоряжений городского головы для внесения изменений или отмены в соответствии с законодательством.

За 2015 год по мере необходимости осуществлялась претензионно-исковая работа. За 2015 год подготовлено 155 исковых заявлений, направлено 140 претензий.

В результате проведенной исковой работы вынесено 35 решений  судов о взыскании задолженности по договорам о временном пользовании местами размещения рекламных средств на общую сумму 2,4 млн. грн.

Специалистами юридического департамента принято участие в 2281 заседании в судах разных юрисдикций.

За 2015 год юридическим департаментом рассмотрено 359 обращений граждан, рассмотрены и подготовлены ответы на более чем 1145 писем входящей корреспонденции, подготовлены ответы на 139 запросов на доступ к публичной информации в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации».

Административной комиссией исполкома Мариупольского городского совета рассмотрено и вынесено постановлений по 893 правонарушениям,  применено административное взыскание в виде штрафа по 461 правонарушению (общая сумма штрафов – 258858 грн.), оплачено штрафов на сумму 93928,49 грн.

Кроме этого, были подготовлены и направлены письма в Донецкую областную государственную администрацию, Кабинет Министров Украины относительно рассмотрения вопроса выделения средств из государственного бюджета Украины на возмещение вреда, причиненного вследствие террористического акта 24.01.2015, транспортным средствам, нежилому имуществу, которое не относится к жилому фонду.

С 01.01.2014 в составе юридического департамента городского совета действует Сектор по вопросам предупреждения и выявления коррупции. Специалисты Сектора осуществляли работу по предоставлению методической и консультативной помощи по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства, в том числе требований финансового контроля, принимали участие в проведении служебных расследований (проверок). Согласно плану обучения должностных лиц исполнительных органов городского совета проведено 7 занятий по соблюдению требований антикоррупционного законодательства, недопущению нарушений со стороны должностных лиц.

Сектором проводится антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов, организационно-распорядительных документов, которые принимаются городским советом, его исполнительным комитетом, выдаются городским головою, путем их согласования.

С целью оказания всесторонней помощи лицам, которые являются переселенцами с временно окуппированной территории Украины и мест проведения антитеррористической операции, департаментом предоставлялись разъяснения исполнительным органам совета относительно помощи таким лицам в трудоустройстве, при отсутствии необходимых для трудоустройства документов, других проблемных вопросов и способах выхода из них, с соблюдением законодательства.

Кроме этого, были подготовлены и направлены письма в Донецкую областную государственную администрацию, Кабинет Министров Украины относительно рассмотрения вопроса выделения средств из государственного бюджета Украины на возмещение вреда, причиненного вследствие террористического акта 24.01.2015, транспортным средствам, нежилому имуществу, которое не относится к жилому фонду.

Для реализации конституционных прав граждан, улучшения организации и обеспечения системной работы с обращениями граждан директором (заместителем директора) юридического департамента каждый понедельник проводился личный прием граждан по правовым вопросам, в том числе граждан льготных категорий. Особое внимание уделялось разрешению вопросов по обращениям ветеранов войны и труда, инвалидов, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и других категорий граждан, требующих социальной защиты и поддержки. Согласно графику личный прием граждан осуществляет директор юридического департамента городского совета Ремпель Андрей Владимирович: 1, 3 понедельник месяца с 10-00 до 14-00 (перерыв с 12-00 до 13-00); 2, 4, 5 понедельник месяца с 14-00 до 17-00.

Танчак Юлия Андреевна